Hem

Reagenzgläser und gelbe Blasen, close-up.Regionalt biobankscentrum (RBC) i Uppsala Örebro sjukvårdsregion är en gemensam resurs för landstingen i sjukvårdsregionen (Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro)

RBC arbetar med frågor som berörs av biobankslagen. Biobankslagen är den lag som reglerar hur vävnadsprov från människa får sparas och användas. Lagen ska skydda provgivarens integritet vid insamling, förvaring och användning av vävnadsprov. Prov används i första hand för vård och behandling. Men lagen ska samtidigt verka för att tillgodose att den medicinska forskningen får tillgång till provmaterial för utveckling av vården.

RBC är ett regionalt service- och kompetenscentrum och ett stöd till respektive landstings biobanksorganisation, vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag och allmänhet i frågor som berörs av biobankslagen. Detta bl.a. genom att ge råd och stöd, att tillhandahålla informationsmaterial och administrera hanteringen av tillgång till prov i vissa multicenterstudier.

RBC ansvarar också för införandet av regionens del av Svenska biobanksregistret, SBR. Som är ett spårbarhetsregister för biobanksprov.

RBC arbetar för bra regional infrastruktur och samarbeten i regionen för att främja forskning.

För samråd angående planering och styrning av RBC’s verksamhet finns ett Regionalt biobanksråd bestående av landstingens biobankssamordnare samt RBC-chef.

På denna hemsida kan du hitta information som är specifik för Uppsala Örebro sjukvårdsregion. De flesta dokument och riktlinjer är dock nationellt framtagna och hittas därmed på biobanksverige.se