Författararkiv: David Digholm

Studieservice för kliniska prövningar i Uppsala-Örebroregionen – slutrapport från pilotprojektet

Ett pilotprojekt för att skapa en regional gemensam service vid intresseförfrågan och uppstart av kliniska prövningar är avslutat och en slutrapport är publicerad.

Den service som har tagits fram bygger på en modell med en gemensam ingång där den första förfrågan om en ny studie går via studieservicen på RCC och därefter till aktuell vårdprogramgrupp som gör en första bedömning av studien utifrån ett antal kriterier. Modellen har testats i pilotform i några studier inom bröst och lungcancer.

Slutrapporten visar att modellen både förenklar och underlättar uppstart inom en rimlig svarstid och innehåller även ett handlingsprogram för implementering och utveckling av modellen.

Läs mer om projektet 

Nya biobankslagen försenad

Nya biobankslagen försenad
Det kommer inte att komma en ny biobankslag 1 juli 2013. Det går idag inte
att ge något svar på när proposition eller lagen kommer, men
Socialdepartementet arbetar med frågan. Förseningen beror framförallt på
att inkomna remissvar över utredningens förslag medför krav på fördjupad
utredning och analys, t.ex. avseende de ekonomiska konsekvenserna för de
aktörer som berörs av förslaget. Nationella Biobanksrådet (NBR) och
Vävnadsrådet kommer även i fortsättningen beredas möjlighet att samverka
med departementet i deras arbete med den nya biobankslagen.