Biobank

In vitro fertilization lab technician preparing sperm.Den som är biobanksansvarig har operativt ansvar för biobanken, denne ansvarar för att biobanken följer biobankslagens krav t.ex. vad gäller rutiner, kvalitet och säkerhet. Den biobanksansvarige prövar också ansökningar om tillgång till prov för forskning, samt att utlämnande av prov sker i enlighet med biobankslagens krav.

Biobankslagen innebär att provgivare ska få information om – och ge samtycke till – att deras prov får bevaras i en biobank. För provgivarna, vårdhuvudmännen, hälso- och sjukvårdspersonalen och för forskarna är det en stor fördel om information och samtycke hanteras på ett nationellt enhetligt sätt. Regionerna har därför utarbetat gemensamma rutiner för hur lagen bör tillämpas vad gäller bl.a. roller och ansvar, kvalitetsdokument för biobanker samt principer för tillgång till biobanksprov och avtalsmallar. Det framtagna informationsmaterialet förvaltas och uppdateras av Biobank Sverige (tidigare Nationella biobanksrådet).

Informationsmaterial för biobanksansvariga finns att hämta på biobanksverige.se.

Inom varje region finns en Biobankssamordnare. Denne har till uppgift att bl.a. samordna regionens biobanker, vara en kontaktperson mellan sjukvård, universitet och läkemedelsföretag samt kunna besvara frågor. Kontaktuppgifter till regionernas Biobankssamordnare.

Roller inom biobanksområdet