Nya biobankslagen försenad

Nya biobankslagen försenad
Det kommer inte att komma en ny biobankslag 1 juli 2013. Det går idag inte
att ge något svar på när proposition eller lagen kommer, men
Socialdepartementet arbetar med frågan. Förseningen beror framförallt på
att inkomna remissvar över utredningens förslag medför krav på fördjupad
utredning och analys, t.ex. avseende de ekonomiska konsekvenserna för de
aktörer som berörs av förslaget. Nationella Biobanksrådet (NBR) och
Vävnadsrådet kommer även i fortsättningen beredas möjlighet att samverka
med departementet i deras arbete med den nya biobankslagen.