Ny nationell granskningsrutin för tillgång till befintliga prov från flera biobanker

Handläggningen av avtal för tillgång till befintliga prov är många gånger tidskrävande för den enskilda biobanken och inte sällan är ansökan ofullständig eller inte helt korrekt ifylld. Därutöver har forskare och företag framfört att de skulle önska en förenklad rutin vid ansökningar om tillgång till befintliga prov från biobanker.

För att bemöta dessa behov har en granskningsrutin tagits fram som innebär att forskaren/företaget skickar sin biobanksansökan med relevanta bilagor till det Regionala biobankscentrum (RBC)/motsv. organisation i den sjukvårdsregion där etikprövningen har/ska genomföras. RBC/ motsv. organisation erbjuder rådgivning och svarar på frågor samt granskar de inkomna handlingarna med fokus på att de är kompletta och i enlighet med gällande biobankslagstiftning, men godkänner inte biobanksansökan.

Efter att den administrativa granskningen är genomförd ansvarar forskaren/företaget själv för att skicka den underskrivna biobanksansökan inkl. bilagor till behörig företrädare för sjukvårdshuvudmannens biobank. Därefter kommer ansökan att behandlas separat på varje berörd biobank i enlighet med den lokala rutinen. Biobanksansvarig får alla ansökningshandlingar, men kan välja att inrikta sig på att bedöma L1a/L1b bilagan. Efter beslut skickar biobanken sedan sitt svar direkt till forskaren/företaget.

Målen med den nya rutinen är minska den administrativa arbetsbelastningen hos biobankerna bland annat genom att reducera antalet inkompletta eller felaktiga ansökningar. För forskaren eller företaget skapar den nya rutinen en enhetlig ingång för frågor som rör biobanksansökan och det finns en kontaktperson dit man kan vända sig med frågor. Slutligen har nationellt överenskomna dokument tagits fram för att säkra att en likvärdig bedömning av ansökningar sker, oavsett var i landet ansökan administrativt granskas.

Fördelar med den administrativa granskningen: – en ingång för frågor och rådgivning – alltid aktuella blanketter och kontaktuppgifter – ansökan granskas i enlighet med gällande biobankslagstiftning

För att ta del av den fullständiga informationen om granskningsrutinen och se var du kan vända dig, Läs här

NATIONELL KONFERENS I BIOBANKNING

Göteborg 14-15 februari 2017,

Välkommen till NBRs första nationella konferensen i biobankning, en konferens för dig som forskar och arbetar inom hälso- och sjukvård, akademi, eller industri med frågor som rör biobankning

För första gången arrangeras en biobankskonferens av Nationellt biobanksråd (NBR) i samarbete med Regionala biobankscentrum, landstingens/regionernas biobankssamordnare och Nätverket för nationell biobanksservice. Regionalt biobankscentrum i Västra Götalandsregionen samt Sahlgrenska biobank/Gothia Forum är lokal arrangör av konferensen.

Konferensen erbjuder en plattform för dialog kring frågor som rör biobankning.

Programmet är fyllt av föreläsare och workshops som presenterar och diskuterar status på biobankning i Sverige idag och hur vi vill ha det i framtiden.

En posterutställning för att presentera nya forskningsresultat kommer också att finnas.

Välkomna till Göteborg!

Till registrering