Vävnad

Tillgång till befintliga vävnadsprov för forskning

Biobankslagen medger att biologiska prov som insamlats och/eller sparats i vården får användas till forskning och utveckling om provgivarna gett sitt medgivande till detta.

I landstingens biobanker finns stora mängder sparade prov. Dessa prov är framför allt sparade för vård- och behandlingsändamål. Om provgivaren medger detta så kan prov ibland även användas för forskning. För detta krävs alltid ett etiskt tillstånd enligt etikprövningslagen. Etikprövningsnämnden avgör om ett nytt informerat samtycke behövs inhämtas av provgivare innan prov kan lämnas ut för forskning.

Uttag ur en befintlig provsamling ska godkännas av biobanksansvarig för biobanken. I varje landsting/region finns en biobankssamordnare i vars ansvar ingår bland annat att ha översikt över verksamhetens samtliga biobanker och provsamlingar samt kontaktuppgifter förde biobanksansvariga och andra nyckelpersoner inom biobanksområdet.

I planeringsfasen av en studie som innefattar humanbiologiska prov i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion bör alltid landstingets Biobanksamordnare kontaktas för att kunna ge information om var ansökan skall skickas, i vilken biobank proven finns registrerade samt vilka villkor som gäller för tillgång till dessa. Biobankssamordnaren är också en kunskapsresurs inom biobanksområdet i den egna verksamheten och besvarar frågor från anställda, forskare, studenter, allmänhet m.fl.
För uttag av befintliga prov från landstigens/regionernas provsamlingar krävs ansökan:

  • Blankett L1. ”Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning” samt aktuell bilaga.
  • Bilaga L1a avser uppgifter om befintliga kliniska biobanksprov patologi och cytologi.
  • Bilaga L1b avser uppgifter om befintliga kliniska biobanksprov vätskebaserade. De nationellt framtagna blanketterna finns på biobanksverige.se

Projekt ”insamling färskfrusen vävnad”

Ett projekt för att ta fram en regional plan för insamling/hantering och förvaring av färskfrusen vävnad för forskning håller på att tas fram i regionen. I dag omhändertas inte all vävnad färsk framförallt beroende på resursbrist. Syftet med detta projekt är därför att, tillsammans med och förankrad hos berörda patologverksamheter i regionen, arbeta fram ett förslag till en regional plan angående insamling, hantering och förvaring av färskfrusen vävnad och även redovisa vilka resurser den föreslagna hanteringen skulle innebära.

Det blir idag allt mer vanligt med individanpassade behandlingar – detta eftersom att forskningen går framåt och möjliggör att det hittas fler och fler specifika gentyper/genförändringar som kan underlätta och guida vid diagnos, behandlingsval och prognos. Dessa upptäckter skulle inte vara möjliga om inte metoder och tekniker utvecklades kontinuerligt. Dock innebär användandet av de nya teknikerna också att kravet på hög kvalitet på vävnadsprov ökar. Därför är det av intresse att undersöka hur man skulle kunna genomföra en bredare insamling av vävnad genom att, förutom formalinfixerad paraffininbäddat material, också spara färskfryst vävnad som rutin. RBC samordnar projektet regionalt. Planeringsprojektet har getts finansiellt stöd av RCC, och U-Can.